Najczęściej kupowane

Zapachy

ZWROTY: Prawo odstąpienia od umowy

 

Konsument/Przedsiębiorca indywidualny ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia - inna niż przewoźnik - i wskazana przez niego weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj właściciela Sklepu www.saszetkizapachowe.pl – firmę MARTINIQA Edyta Zbrońska, os. Działyńskiego 1b/26, 62-020 Swarzędz, e-mail sklep@saszetkizapachowe.pl - o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczamy poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że informację dotycząca odstąpienia od umowy wyślesz do sklepu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy indywidualnemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument/Przedsiębiorca indywidualny nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracane rzeczy powinny być odesłane lub przekazane do sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument/Przedsiębiorca indywidualny poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca indywidualny odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Konsument/Przedsiębiorca indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(WZÓR)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

ADRESAT: MARTINIQA Edyta Zbrońska,

os. Działyńskiego 1b/26

62-020 Swarzędz

e-mail: sklep@saszetkizapachowe.pl

 Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy * /odbioru *:

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy indywidualnego:

Adres Konsumenta/Przedsiębiorcy indywidualnego:

Podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy indywidualnego: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

* Niepotrzebne skreślić

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

 
 

REKLAMACJE

 

Wszelkie towary konsumpcyjne objęte są rękojmią. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru prześlij reklamację pocztą tradycyjną na adres MARTINIQA Edyta Zbrońska, os. Działyńskiego 1b/26, 62-020 Swarzędz lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@saszetkizapachowe.pl

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego (Kupujący może zażądać wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny, naprawy Towaru oraz, o ile wada jest istotna, odstąpienia od umowy sprzedaży)
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

W przypadku reklamacji otrzymanej pocztą elektroniczną sklep niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana. Sklep rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana zostanie na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej wadzie towaru w terminie do 12 miesięcy od daty zauważenia wady. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy indywidualnego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.