Najczęściej kupowane

Zapachy

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Usługodawcy poprzez Sklep.
 2. Terminy użyte w Regulaminie Sklepu pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§2. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest MARTINIQA Edyta Zbrońska, os. Działyńskiego 1b/26, 62-020 Swarzędz, NIP 972-053-39-53, e-mail: sklep@saszetkizapachowe.pl, tel. 531 467 234.
 2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami prawnymi oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

§3. Cel przetwarzania Danych Osobowych

W zależności od tego, co zadecyduje Klient, celem przetwarzania Danych Osobowych może być:

 • świadczenie usług oferowanych w Sklepie,
 • realizacja zamówień Klienta,
 • przesyłanie newslettera,
 • marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter.

§4. Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

 1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
 2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych. Podanie przez Klienta Danych Osobowych nie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w Sklepie.

§5. Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator poprosi Klienta o podanie następujących Danych Osobowych, które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:
 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania,
 • adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • numer NIP lub PESEL*,
 • nazwę firmy*.

* dotyczy tylko Klientów nie będących Konsumentami

oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.

 1. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 2. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane podmiotom pośredniczącym w transakcjach płatniczych oraz dostawcom, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
 3. Dane przetwarzane w celach marketingowych i handlowych (przetwarzane tylko i wyłącznie w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody przez Klienta) Administrator może udostępniać podmiotom zapewniającym system mailingowy lub świadczącym inne usługi marketingowe dla Sklepu. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 4. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizacji, typu i wersji przeglądarki, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu, zainstalowanych rozszerzeń – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzanych przez Klienta stron w Sklepie, ilości spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych.

§6. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w Sklepie oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Sklepu.
 3. Przetwarzanie danych dla celów handlowych i marketingowych dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody przez Klienta.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania Umowy, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

§7. Informacje handlowe

 1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Zgodę tę w każdej chwili można odwołać.
 2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę. Zgodę tę w każdej chwili można odwołać.

§8. Wykorzystanie plików Cookies

 1. Cookies to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.
 2. Pliki Cookies są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.
 3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze plików Cookies m.in. za pomocą ustawień przeglądarki. Jeżeli Klient nie wyłączy wykorzystywania plików Cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystywanie.
 4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje, jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików Cookies.
 5. Obok plików Cookies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z Klient wszedł na stronę Sklepu.

§9. Bezpieczeństwo

 1. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 2. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności zachowanie poufności loginu i hasła do Sklepu i nie udostępnianie ich osobom trzecim.
 3. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym zaleca się wylogowanie po zakończeniu korzystania ze Sklepu. 

 §10. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
 • Klient wyrazi na to zgodę lub
 • będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
 • będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży.
 1. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z obowiązującym prawem na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

§11. Prawa Klientów

 1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysłanie zapytania na adres: MARTINIQA Edyta Zbrońska, os. Działyńskiego 1b/26, 62-020 Swarzędz lub pocztą e-mail na adres rodo@martiniqa.pl.
 2. Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem sklep@saszetkizapachowe.pl.
 3. Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: MARTINIQA Edyta Zbrońska, os. Działyńskiego 1b/26, 62-020 Swarzędz lub pocztą e-mail na adres rodo@martiniqa.pl.
 4. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy prawa.

§12. Postanowienia dodatkowe

 1. W Sklepie mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep i Sprzedawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być zgłaszane pod adresem: MARTINIQA Edyta Zbrońska, os. Działyńskiego 1b/26, 62-020 Swarzędz lub pocztą e-mail na adres rodo@martiniqa.pl.

Strona główna   Strona główna