Najczęściej kupowane

Zapachy

 Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego www.saszetkizapachowe.pl

§ 1

Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

5) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

6) Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

7) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

8) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

9) Sklep Internetowy [SASZETKI ZAPACHOWE] (dalej także jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.saszetkizapachowe.pl/, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług;

10) Strona – Usługodawca lub Klient;

11) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

12) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

13) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

14) Usługodawca –  Edyta Zbrońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MARTINIQA Edyta Zbrońska, os. Działyńskiego 1b/26, 62-020 Swarzędz, NIP 972-053-39-53, REGON 301439237;

15) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę, który świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

a) umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym  i zawierania Umów sprzedaży Towarów na odległość, oraz

b) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia, oraz

c) udzielanie Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym.

3. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript.

5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno posiadać:

a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

6. Zabrania się dostarczania przez Klientów oraz Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła, oraz

b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, oraz

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.

8. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

10. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, chyba że wady wskazane zostaną w opisie Towaru.

§ 3

Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

b) korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

§ 4

Zamówienia

1. Klient może Zamówić (kupić) (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego, niezależnie od tego, czy dokonał Rejestracji.

2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

3. Umowa sprzedaży Towarów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail, o której mowa w treści § 4 ust. 6 Regulaminu.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

5. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są jest po akceptacji treści Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, co oznacza, że oferta zawarcia Umowy sprzedaży Towarów Klienta dotarła do Usługodawcy. Z chwilą otrzymania wiadomości o potwierdzeniu Zamówienia następuje zawarcie Umowy sprzedaży Towarów.

§ 5

Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata) prowadzony przez mBank S.A. o numerze 10 1140 2004 0000 3102 7465 8253,

b) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),

c) za pośrednictwem serwisu PayU (płatność on-line przelewem, BLIK-iem albo kartą płatniczą).

3. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem termin będzie liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

4. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru jest realizowana niezwłocznie, przy czym stosownie do przepisów prawa, czas dostawy nie może przekroczyć trzydziestu (30) dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

5. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej. Dostawa trwa zazwyczaj 1-2 dni robocze - w przypadku wybory firmy kurierskiej lub 2-4 dni robocze w przypadku Poczty Polskiej (przesyłka Kurier48).

6. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia, a także w zakładce „Koszty dostawy” dostępnej pod linkiem https://www.saszetkizapachowe.pl/content/1-koszty-dostawy.

7. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

8. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji.

§ 6

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument/Przedsiębiorca indywidualny może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi/Przedsiębiorcy indywidualnemu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy: MARTINIQA Edyta Zbrońska, os. Działyńskiego 1b/26, 62-020 Swarzędz, e-mail: sklep@saszetkizapachowe.pl.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument/Przedsiębiorca indywidualny jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

3. Sklep zwróci Konsumentowi/ Przedsiębiorcy indywidualnemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorę indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument/ Przedsiębiorca indywidualny nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4. Towar powinien być zwrócony na adres: MARTINIQA Edyta Zbrońska, os. Działyńskiego 1b/26, 62-020 Swarzędz.

5. Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument/ Przedsiębiorca indywidualny.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 7

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy indywidualnego za wady fizyczne i prawne Towaru zakupionego przez tego Konsumenta/Przedsiębiorcę indywidualnego, w zakresie określonym przez art. 556 §1 i 556 §2 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2. Reklamacje, z tytułu wad Towarów można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres sklep@martiniqa.pl.

3. W przypadku stwierdzenia wady Konsument/Przedsiębiorca indywidualny może zażądać wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny lub (o ile wada jest istotna) odstąpienia od Umowy sprzedaży.

4. Konsument/Przedsiębiorca indywidualny jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej wadzie Towaru w terminie do 12 miesięcy od dnia jej stwierdzenia, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z wad Towarów trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 8

Wyłączenie odpowiedzialności

W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami/ Przedsiębiorcami indywidualnymi, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.

§ 9

Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1-go dnia roboczego.

§ 10

Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem/Przedsiębiorcą indywidualnym zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Kupujący będący Konsumentem/ Przedsiębiorcą indywidualnym ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Konsument/Przedsiębiorca indywidualny może też skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem/Przedsiębiorcą Indywidualnym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 11

Dane osobowe

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz z poszanowaniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym szczególnie art. 6 ust 1 lit. a), lit. b) i lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

 § 12

Postanowienia końcowe.

1. Konsument/Przedsiębiorca indywidualny ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument/Przedsiębiorca indywidualny powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.